Home » Om oss » Policyer

Miljöpolicy

På Hofpartner AB är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Alla inom Hofpartner AB tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet.
Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande.

Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att undvika onödiga transporter och möjligaste mån välja miljövänliga transportalternativ.

Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt att kartlägga och minska vår kemikalieanvändning genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Vid inköp väljs miljömärkt vara när det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
 • Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids – och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna.

Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.
Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha vetskap om, att den enskildes beslut och handlande i högsta grad påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder, leverantörer och internt.
 • Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Våra medarbetare är kompetenta och medvetna och känner till betydelsen av sina insatser för
  helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Vi har en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Vi förbättrar ständigt vårt kvalitetssystem och följer upp våra kvalitetsmål.
 • Vi lyssnar på kundernas önskemål och behov.
 • Vi följer gällande lagar, förordningar och relevanta standarder.

Arbetsmiljöpolicy

Hofpartner AB:s arbetsmiljöpolicy verkar för att skapa en arbetsplats som erbjuder en god organisatorisk, social, säker och trevlig arbetsmiljö utan mobbing, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

För oss är alltid säkerheten högst prioriterad.

Vårt arbetsmiljöarbete är en naturlig del i allt vi gör och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs liksom vid förändringar av verksamheten.

Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger endast minimikrav.

Vi skall tillämpa dessa mot bakgrund av dess ”anda” och inte enbart bokstavligt.

Arbetsmiljön ska inte enbart vara säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda. De ska kunna påverka sin arbetsmiljö och ha god kunskap om riskerna med arbeten de utför.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att vi löpande ska förbättra vårt interna arbetsmiljöarbete genom att förebygga och kartlägga risker och ohälsa.

Vi ska:

 • Ha ordning och reda omkring oss och på så sätt skapa en trivsam och säker arbetsmiljö.
 • Minska arbetsmiljöriskerna genom att årligen genomföra skyddsrond och riskbedömningar
 • Öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och engagemanget för förbättrad arbetsmiljö i företaget, såväl fysiskt som psykosocialt.
 • Införa arbetsmiljömål, följa upp dem och öppet redovisa dessa.
 • Tillse att våra chefer, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Verka för öppenhet, dialog, delaktighet, respekt för varandra och personligt ansvar

Ansvarsförhållanden
Alla anställda inom företaget skall medverka till att dessa policyer efterlevs.

VD
Richard Holmström

Foto: Jerker Fjellman & Mattias Holter